• Aktualne promocje

   

  logo globaldata.pl

  Usługi hostingowe na miarę twoich potrzeb.

  Hosting dla Ciebie i Twojej firmy

  Wybierz plan najbardziej spełniający Twoje oczekiwania i wykorzystaj możliwości naszych serwerów. Zapewniających efektywne i stabilne działanie skryptów oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

 • Aktualne promocje

   

  logo globaldata.pl

  Wyróżnij się rejestrując unikalną nazwę.

  Domena to Twoja wizytówka w Internecie

  Pamiętaj by nazwa była w miarę krótka oraz łatwa do zapamiętania.
  Zwróć uwagę na frazy kluczowe odzwierciedlające Twoją działalność,
  nazwę promowanej marki lub rodzaj świadczonych usług.

  Do twojej dyspozycji udostępniamy szereg rozszerzeń w atrakcyjnych cenach.

 • 1
 • 2
 •  

  logo globaldata.pl

  Usługi hostingowe na miarę twoich potrzeb.

  Hosting dla Ciebie i Twojej firmy

  Wybierz plan najbardziej spełniający Twoje oczekiwania i wykorzystaj możliwości naszych serwerów. Zapewniających efektywne i stabilne działanie skryptów oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

 •  

  logo globaldata.pl

  Wyróżnij się rejestrując unikalną nazwę.

  Domena to Twoja wizytówka w Internecie

  Pamiętaj by nazwa była w miarę krótka oraz łatwa do zapamiętania.
  Zwróć uwagę na frazy kluczowe odzwierciedlające Twoją działalność,
  nazwę promowanej marki lub rodzaj świadczonych usług.

  Do twojej dyspozycji udostępniamy szereg rozszerzeń w atrakcyjnych cenach.

 • 1
 • 2
 • Aktualne promocje

   

  logo globaldata.pl

  Usługi hostingowe na miarę twoich potrzeb.

  Hosting dla Ciebie i Twojej firmy

  Wybierz plan najbardziej spełniający Twoje oczekiwania i wykorzystaj możliwości naszych serwerów. Zapewniających efektywne i stabilne działanie skryptów oraz bezpieczeństwo przechowywanych danych.

 • Aktualne promocje

   

  logo globaldata.pl

  Wyróżnij się rejestrując unikalną nazwę.

  Domena to Twoja wizytówka w Internecie

  Pamiętaj by nazwa była w miarę krótka oraz łatwa do zapamiętania.
  Zwróć uwagę na frazy kluczowe odzwierciedlające Twoją działalność,
  nazwę promowanej marki lub rodzaj świadczonych usług.

  Do twojej dyspozycji udostępniamy szereg rozszerzeń w atrakcyjnych cenach.

 • 1
 • 2

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1

Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług: rejestracji i utrzymania domen internetowych oraz hostingu pomiędzy USŁUGODAWCĄ - SQUARE HOST Łukasz Bobrowski, 20-849 Lublin, ul. Lipińskiego 13/4 NIP: 712-306-40-30, REGON: 060771140, a USŁUGOBIORCĄ (osobą fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) zwaną dalej ABONENTEM.

§2

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
1. ABONENT
Osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawarł z Usługodawcą umowę o rejestrację domeny internetowej lub usługi hostingu i opłaciła abonament.
2. USŁUGODAWCA
SQUARE HOST Łukasz Bobrowski, z siedzibą w Lublinie 20-849, ul. Lipińskiego 13/4, o numerach NIP: 712-306-40-30, REGON: 060771140.
3. REJESTRATOR
Uprawniony rejestrant - partnera NASK, firma Consulting Service Robert Siebielski z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 35A lokal 1B o numerach NIP: 521-102-01-08 Regon 010006740.
4. CENNIK USŁUG
Lista zawierająca podane ceny netto usług, dostępna pod adresem WWW: http://www.globaldata.pl zawierająca także ceny usług promocyjnych oraz dodatkowych.
5. DOMENA
Nazwa internetowa rejestrowana na podstawie umowy z abonamentem za pośrednictwem usługodawcy u uprawnionego rejestratora.
6. HOSTING
Hostingowe konta wirtualne - zasoby objętości i pamięci serwerów, udostępniane przez Usługodawcę ABONENTOWI w celu przechowywania przez niego danych w szczególności: utrzymywania stron i sklepów internetowych oraz skrzynek poczty elektronicznej.
7. OKRES ABONAMENTOWY
Okres przez jaki usługodawca będzie świadczył usługi na rzecz abonenta.
8. OPŁATA ABONAMENTOWA
Opłata zgodna z cennikiem jaką abonent wnosi zgodnie z wybranym okresem abonamentowym.

§3

Abonent składając zamówienie oświadcza, że: podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez usługodawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883), a także wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od usługodawcy, chyba że zgłosił odpowiednie zastrzeżenie. Zgoda ta jest wyrażana bezterminowo z możliwością jej odwołania w dowolnym momencie.

§4

Abonentowi przysługuje prawo wglądu, zmiany i aktualizacji swoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia.

§5

Zamówienie usług hostingowych (również na okres testowy) lub rejestracji bądź przedłużenia utrzymywania domen internetowych jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż abonent zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, bez względu na to czy zamówienie odbyło się poprzez interfejs na stronie internetowej usługodawcy http://www.globaldata.pl czy w inny udokumentowany sposób. Istnieje możliwość zamówienia usług telefonicznie, drogą korespondencyjną, a także osobiście w siedzibie firmy.

USŁUGI HOSTINGOWE
§6

Wszystkie hostingowe honta wirtualne tworzone są przez usługodawcę na okres próbny wynoszący siedem dni od daty złożenia zamówienia w bezpłatnej subdomenie udostępnionej przez usługodawcę. Jeżeli w tym czasie usługodawca otrzyma za zamówioną usługę opłatę abonamentową w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, ważność konta przedłużana jest o długość opłaconego okresu abonamentowego.

§7

Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta hostingowego przed upływem siedmiodniowego okresu próbnego, o ile konto to zostało stworzone po raz kolejny po jego usunięciu wynikającym z braku dokonania opłaty abonamentowej i jest identyczne jak konto, które z powodu braku dokonania opłaty abonamentowej lub na wskutek naruszenia zasad regulaminu zostało usunięte.

§8

Pozostałe usługi hostingowe są udostępniane dopiero po dokonaniu przez abonenta opłaty na podany rachunek bankowy usługodawcy.

§9

Najpóźniej na czternaście dni przed upływem okresu abonamentowego, na który został wykupiony abonament, abonent otrzyma drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub umowie, informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności usługi oraz fakturę pro-forma lub wezwanie umożliwiające dokonanie kolejnej rocznej opłaty abonamentowej.

§10

Przedłużenie ważności usług nastąpi po dokonaniu przez abonenta opłaty abonamentowej za kolejny okres na rachunek bankowy usługodawcy zgodnie z otrzymaną, bądź wygenerowaną w serwisie WWW, fakturą VAT, pro forma lub informacją o wysokości opłat zgodną z aktualnym cennikiem. Po otrzymaniu wniesionej przez abonenta opłaty, usługodawca przedłuża ważność konta na okres, za jaki została uiszczona opłata abonamentowa.

§11

Jeżeli do ostatniego dnia trwania okresu abonamentowego lub testowego abonent nie uiści opłaty usługa jest blokowana na okres siedmiu dni. W wypadku, gdy usługodawca otrzyma w tym okresie wpłatę za kolejny okres abonamentowy, następuje odblokowanie dostępu do usług i przedłużenie ważności o długość opłaconego okresu abonamentowego. W przeciwnym wypadku następuje usunięcie konta i skasowanie całej zawartości kont ftp, www i email oraz wygaśnięcie umowy na świadczenie usług przez usługodawcę.

§12

W okresie blokady konta, abonentowi nie przysługuje prawo dostępu do danych i informacji zgromadzonych na kontach ftp, www i skrzynek email.

§13

Rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie abonenta, przed upływem okresu, za który została wniesiona opłata abonamentowa, nie będzie powodować zwrotu wniesionej opłaty abonamentowej.

§14

Uiszczenie opłaty abonamentowej uniezależnia abonenta od zmian stawek, tj. ewentualne obniżki lub podwyżki nie będą dotyczyć abonenta do końca okresu abonamentowego, za który dokonał opłaty.

REJESTRACJA DOMEN INTERNETOWYCH
§15

Usługodawca rejestruje i utrzymuje domeny za pośrednictwem uprawnionego rejestratora partnera NASK Firmę Consulting Service Robert Siebielski z siedzibą w Warszawie 02-672, ul. Domaniewska 35A lokal 1B o numerach NIP: 521-102-01-08, REGON: 010006740, na zasadach określonych w odrębnych regulacjach poszczególnych uprawnionych rejestratorów z uwzględnieniem niniejszego regulaminu.

§16

Abonent zobowiązuję się zapoznać z tymi zasadami i przestrzegać ich postanowień:
1. Akceptacją zasad rejestracji i utrzymywania domen będących w dyspozycji Naukowych i Akademickich Sieci Komputerowych (NASK) dostępnych pod adresem: http://dns.pl/regulamin.html
2. Akceptacją zasad rejestracji i utrzymywania domen poza granicami Polski będących w dyspozycji Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) dostępnych pod adresem http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm
3. Akceptacją zasad rejestracji i utrzymywania domen europejskich będących w dyspozycji European Registry of Internet Domain Names (EURid) za pośrednictwem NASK dostępnych pod adresem http://www.dns.pl/eurid/terms_and_conditions_pl.pdf

§17

Wydanie abonentowi kodów autoryzujących authinfo do domeny następuję przez uprawnionego rejestratora wyłącznie na podstawie podania autoryzacyjnego abonenta.

§18

Abonent wyraża zgodę na umieszczanie, udostępnianie i publikację swoich danych osobowych w ogólnodostępnej bazie WHOIS.

§19

Abonent udziela usługodawcy nieodwołalne pełnomocnictwo do reprezentowania go przed rejestratorem oraz do zmiany rejestratora. Zakres pełnomocnictwa obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania, przedłużenia bądź transferu domeny internetowej w imieniu abonenta, a także jej administracji, w tym możliwość przekazywania w niezbędnym zakresie rejestratorowi jego danych osobowych.

§20

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za : zablokowanie, zajęcie domeny przez inny podmiot, usunięcie delegacji domeny wskutek nieuregulowania przez abonenta opłaty abonamentowej za usługę rejestracji, transferu lub przedłużenia domeny internetowej, rejestrację domeny w złej wierze, lub zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot.

§21

Jeżeli abonent podczas rejestracji nie zastrzegł inaczej, usługodawca rejestrując domeną za pośrednictwem rejestratora przyjmuje dla domen będących w dyspozycji (NASK) dla celów statystyczno informacyjnych następującą argumentację rejestracji domeny internetowej:
1. Jeżeli abonentem jest firma – nazwa domeny jest zgodna z nazwą firmy jej produktu bądź usługi lub / i rodzajem wykonywanej działalności bądź w inny sposób jest związana z wykonywaną działalnością.
2. Jeżeli abonentem jest osoba prywatna – nazwa domeny jest związana z osobą zamawiającą, jest zgodna z tworzonym serwisem WWW lub będzie używana do reklamy w Internecie.

§22

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie usługi rezerwacji domen internetowych a także zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania rezerwacji domeny internetowej bez podania przyczyn.

§23

Usługa rejestracji, odnowienia, transferu bądź cesji domeny internetowej zostanie wykonana przez usługodawcę w ciągu dwunastu godzin od momentu uznania uiszczenia opłaty przez abonenta zgodnie z otrzymaną, bądź wygenerowaną w serwisie WWW, fakturą VAT, pro forma lub informacją o wysokości opłat zgodną z aktualnym cennikiem. W uzasadnionych wypadkach czas realizacji usługi rejestracji domeny internetowej może ulec wydłużeniu.

§24

Najpóźniej na trzydzieści dni przed upływem okresu, na który została zarejestrowana bądź przedłużona nazwa domeny internetowej, abonent otrzyma drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym lub umowie, informację o nadchodzącym terminie wygaśnięcia ważności usługi oraz fakturę VAT, pro-forma lub wezwanie umożliwiające dokonania kolejnej rocznej opłaty abonamentowej.

§25

Jeżeli do ostatniego dnia trwania okresu abonamentowego abonent nie uiści opłaty za przedłużenie domeny internetowej na kolejny okres, umowa między usługodawcą a abonentem wygasa z ostatnim dniem okresu na jaki abonent zarejestrował bądź przedłużył domenę internetową.

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABONENTA
§26

Abonent zobowiązuje się, iż na zakupionym hostingowym koncie wirtualnym nie będzie przechowywał ani udostępniał treści zakazanych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W szczególności abonent zobowiązuje się nie przechowywać ani udostępniać na serwerze treści faszystowskich, komunistycznych, pornograficznych, stron związanych z 'warezem' oraz obrażających jakąkolwiek religię, treści do publikacji i przechowywania, do których nie posiada praw, oraz treści w jakikolwiek sposób naruszających dobra osób trzecich.

§27

Akceptując regulamin abonent oświadcza, że jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie materiały przechowywane na zakupionym przez niego hostingowym koncie wirtualnym.

§28

Rejestrując usługę hostingową lub domenę abonent odpowiada w pełni za jej nazwę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nazwy rejestrowanych domen i zakładanych kont hostingowych, a spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału usługodawcy.

§29

Abonent zobowiązany jest do utrzymywania w tajności haseł dostępu, nie ujawniania ich osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione przez abonenta lub osoby trzecie na skutek wykorzystania haseł, również w sposób nieuprawniony.

§30

Abonent zobowiązany jest do robienia kopii bezpieczeństwa we własnym zakresie i jest odpowiedzialny za ich aktualność. Usługodawca wykonuje codzienną oraz co miesięczną kopie bezpieczeństwa, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dane abonenta umieszczone na serwerze i za ich ewentualną utratę.

§31

W okresie świadczenia usługi Abonent może dowolnie gospodarować przydzieloną mu pojemnością konta.

OBOWIĄZKI, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
§32

Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznego likwidowania przerw i awarii powstałych po stronie usługodawcy, zobowiązując się do ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi hostingowej, za którą abonent wniósł opłatę abonamentową.

§33

Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zaprzestania świadczenia usługi w celu przeprowadzenia wcześniej zaplanowanych prac konserwacyjnych, o przerwach technicznych zobowiązuje się poinformować abonenta z dwunasto godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§34

Usługodawca zobowiązuje się do zachowania tajemnicy wszystkich danych przechowywanych przez abonenta na serwerach, a dane zdobyte przez pracowników w trakcie prac technicznych lub administracyjnych nie będą udostępniane osobom trzecim.

§35

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług hostingowych w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny. W takim przypadku usługodawca zwróci abonentowi proporcjonalną część opłaty abonamentowej jaka pozostała za czas, w którym abonent nie będzie korzystał z usług w skutek wypowiedzenia umowy przez usługodawcę.

§36

Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ograniczona jest do wysokości opłaty abonamentowej wniesionej przez abonenta. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za szkody materialne poniesione przez Abonenta w wyniku utraty danych czy też ciągłości w przesyłaniu danych spowodowanych przerwą w dostępie do serwera.

§37

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działania sił wyższych niezależnych od usługodawcy.

§38

Odpowiedzialność usługodawcy z tytułu utraconych korzyści i szkód pośrednich jest umownie wyłączona.

§39

Usługodawca nie gwarantuje poprawności wykonywania kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych na serwerze Usługodawcy. Jednak dokłada wszelkich starań, aby kopia była jak najbardziej aktualna i poprawna. Za brak ciągłości dostarczania usług, zawinionych przez usługodawcę, trwających ponad siedemdziesiąt dwie godziny, usługodawca zobowiązuje się do rekompensaty w postaci przedłużenia okresu abonamentowego o jeden miesiąc na własny koszt.

§40

Czynności nie należące do typowej pomocy technicznej i utrzymania kont hostingowych mogą być wykonane przez usługodawcę odpłatnie, a usługodawca ma prawo odmówić wykonania takiej usługi bez podania przyczyny

OGRANICZENIA TECHNICZNE I MERYTORYCZNE
§41

Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia funkcjonalności serwera w okresie próbnym/testowym oraz do ograniczenia jego limitu transferu. Pełna funkcjonalność serwera następuje w momencie jego opłacenia.

§42

Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia świadczenia usług hostingowych lub do rozwiązania umowy i zaprzestania świadczenia usług na rzecz abonenta bez możliwości zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty abonamentowej w przypadkach:
1. Prób wykorzystywania konta niezgodnie ze swoim przeznaczeniem, działania na szkodę innych abonentów bądź usługodawcy,
2. Stwierdzenia umieszczenia na koncie:
- skryptów narażających innych klientów na pogorszenie jakości świadczonych usług, szeroko rozumianych skryptów spamerskich oraz strony o tematyce warezowej w tym przeznaczone do dystrybucji plików MP3, filmów i zdjęć bez licencji do ich udostępniania lub sprzedaży.
- serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez usługodawcę,
- serwisów których elementy ( skrypty CGI, PHP, formularze lub inne ) stwarzają istotne zagrożenie dla stabilności pracy oprogramowania i serwerów usługodawcy.
- umieszczania stron, które są jedynie prze kierowaniem na inne witryny w Internecie lub ich przeznaczeniem jest pozycjonowanie innych witryn, jeśli inne witryny powodują naruszenie prawa polskiego i/lub międzynarodowego
- korzystania z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty e-mail
- wysyłania lub zlecania wysyłania przez Osoby trzecie masowej korespondencji e
-mailowej ( tzw. Mass mailing ) bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę, w szczególności dotyczy to korespondencji reklamującej serwis internetowy bądź firmę lub usługi abonenta,
- korzystania z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej
3. Świadomego lub nieświadomego powodowania niestabilności systemu usług hostingowych, także za pomocą mechanizmów informatycznych udostępnionych w ramach usługi
4. Uruchamiania na koncie programów typu SETI@HOME, Shoutcast, Icecast, Team Speak, Ventrilo, Mumble, serwerów gier oraz jakichkolwiek innych programów do transmisji audio/video lub w sposób znaczący obciążających serwer lub łącze usługodawcy.
5. Przeniesienia bez zgody usługodawcy na osoby trzecie prawa do korzystania z konta lub jego części,
6. Nieuregulowania w terminie zobowiązań finansowych przez abonenta na rzecz usługodawcy.

POSTANOWIENIA REKLAMACYJNE
§43

Abonent w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez usługodawcę ma prawo składania reklamacji. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana listem poleconym na adres usługodawcy: SQUARE HOST Łukasz Bobrowski, ul. Lipińskiego 13/4, 20-849 Lublin. Reklamacja powinna zawierać: dane umożliwiające identyfikację klienta, nazwę typ i datę zakupu usługi której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację.

§44

Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie trzydziestu dni od daty jej doręczenia, a następnie prześle abonentowi odpowiedź, wskazującą rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

§45

Reklamacje składane przez abonentów wynikające z nieznajomości treści niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez usługodawcę negatywnie.

PŁATNOŚCI ONLINE
§46

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§47

W przypadku nieotrzymania od usługodawcy lub zagubienia faktury bądź wezwania. Abonent zobowiązany jest do samodzielnego dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy w terminie do ostatniego dnia trwania okresu abonamentowego, zgodnie z aktualnym cennikiem usługodawcy. Z wyraźnym oznaczeniem nazwy abonenta oraz usługi umożliwiającym jej identyfikację przez usługodawcę. W tym celu dla domen oraz kont hostingowych udostępniony jest czternastodniowy okres blokady w którym zarówno domena jak i konto hostingowi jest jeszcze dostępne do odnowienia na kolejny okres abonamentowy.

§48

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie, o czym zobowiązany jest poinformować wszystkich abonentów drogą elektroniczną na podany adres kontaktowy z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

§49

Obowiązującą wersją regulaminu jest wersja opublikowana na stronach internetowych usługodawcy pod adresem http://www.globaldata.pl

§50

Postanowienia regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami niniejszego regulaminu.

§51

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Natychmiastowa płatność za usługi online
Wybierz jeden z ponad 38 banków aby dokonać przelewu wewnętrznego, księgowanego w czasie rzeczywistym z pełną automatyzacją naszych usług.

Umożliwiamy szybkie płatności internetowe za pomocą serwisu Transferuj.pl, do wyboru jest aż 40 banków i płatności kartami VISA/MASTERCARD